Projekt - Services to Volunteering Europeans

Projekt SERVE spĺňa všetky európske strategické ciele, ktoré zviditeľňujú a podporujú dobrovoľníctvo ako ukážku európskych hodnôt, ktoré poskytujú nástroje pre aktívne občianstvo a prispievajú k hospodárskemu a sociálnemu rastu.
Cieľom projektu je zamerať sa na praktické aspekty riadenia dobrovoľníkov.
Projekt budeme realizovať s nasledovnými partnerskými inštitúciami:

SZEPMUVESZETI MUZEUM / Museum of Fine Arts, Budapešť, HUNGARY

Senioruniversitetet i Sveio, Sveio, NORWAY

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO, Santiago de Compostela, SPAIN

ANTALYA MEMURLAR DERNEGI, Antalya, TURKEY

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, o. p. s. / EVERY CZECH READS TO KIDS, Ostrava, CZECH REPUBLIC

National Association of Principals and Deputy Principals, Dublin, IRELAND

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Varšava, POLAND

Učiace sa partnerstvo sa skladalo z ôsmich partnerov z ôsmich rôznych krajín s rôznymi odbornými znalosťami, záujmami a úrovňami skúseností. Rozmanitosť partnerských organizácií bola jadrom projektu, pretože so sebou priniesla rôzny rozsah odborných znalostí účastníkov v širokom spektre oblastí. Táto jedinečná kombinácia organizácií a zručností, významne prispela k šírke vzdelávania a kultúrneho zážitku po celú dobu trvania projektu.

Partnerstvo má za cieľ podporovať dobrovoľníctvo a kvalitu dobrovoľníckej služby čo bolo identifikované ako kľúčový problém, takže partnerstvo navrhuje stanoviť kritériá, ktoré sú rozhodujúce pre podporu štandardov kvality v dobrovoľníctve a rozvíjanie a manažovanie dospelých v dobrovoľníckych službách.

Hlavná časť projektu sa zamerala na pozorovanie každej súčasti procesu vytvárania a riadenia prebiehajúcich potrieb dobrovoľníckej služby. Partneri sa učili od seba navzájom aj od organizácií s už zavedenou a renomovanou dobrovoľníckou službou v každej z partnerských krajín.

Na základe projektu vznikla brožúra Best Practice in Volunteering:

Best Practice in Volunteering

Projekt - Discovering the world anew

Od roku 2009 do 31.7.2011 bol realizovaný medzinárodný projekt v rámci LIFELONG LEARNING PROGRAMME / GRUNDTVIG – Učiace sa partnerstvá /

Cieľom tohto partnerstva bolo urobiť starších ľudí (50+) spoločensky a vzdelanostne aktívnymi a tiež výmena skúseností a dobrých zvyklostí medzi partnerskými organizáciami v súvislosti s touto cieľovou skupinou. Tento cieľ sa dosiahol výučbou cudzích jazykov a základných počítačových zručností (využívanie internetu, písanie e-mailov atď.) za účelom komunikácie so žiakmi v iných európskych krajinách.

Jeho cieľom bolo zvýšiť kultúrne povedomie aktívnym zapojením žiakov do prípravy a výmeny informácií o svojej krajine, regióne, každodennom živote, zvykoch, tradíciách, náboženstve, umení, histórii, architektúre, kultúre. Niektorí z nich navštívili svojich kolegov v iných krajinách.

Podporuje rozličné učebné aktivity ako je učenie mimo formálneho prostredia triedy – návštevy múzeí, umeleckých galérií a zaujímavých miest. Taktiež podnecuje zapojenie mladšej generácie (vnukov a vnučiek), aby asistovali staršej generácii pri príprave prezentácií v elektronickej forme. Projekt tiež podnecuje záujem žiakov o témy ako je aktívne európske občianstvo a medzinárodné seniorské dobrovoľnícke služby a toto je pridanou hodnotou projektu.

V rámci tohto projektu sa uskutočnili nasledovné akcie:

– 1.Medzinárodný meeting – Gdansk Poland 26-30.oktober 2009
– 2.Medzinárodný meeting – Valencia Spain 22-26.marec 2010
– 3.Medzinárodný meeting – Cardiff Wales 17-20.máj 2010
– 4.Medzinárodný meeting – Giresun Turkey 4- 7.oktober 2010
– 5.Medzinárodný meeting – Bratislava Slovakia 23-25. marec 2011
– 6.Mezinárodný meeteing – Gdansk Poland 14-16. jún 2011

Partneri projektu Discovering the world anew boli:

ENGLISH UNLIMITED (koordinátor) – dobre situovaná jazyková škola spustila v posledných rokoch jazykové kurzy venované konkrétne seniorom. Sídlo školy je v meste Sopot, ktoré má veľkú populáciu starých občanov. Väčšina z nich len veľmi slabo ovláda cudzie jazyky a nemá žiadne počítačové zručnosti. Keďže tieto sú nástrojmi modernej komunikácie, našim cieľom je podporiť týchto ľudí, aby sa stali aktívnejšími a otvorenejšími voči okolitému svetu. Taktiež dúfame, že tento program povedie ku Medzinárodnej seniorskej dobrovoľníckej výmene (International Senior Volunteer Exchange) pre našich dospelých žiakov a toto bude pridanou hodnotou projektu.

PRIME CYMRU Sme jednou zo skupiny charít Princa z Walesu a venujeme sa podpore potrieb ľudí vo veku nad 50 rokov. Poskytujeme podporu a rady pre tých jednotlivcov, ktorí si želajú stať sa dobrovoľníkmi, samostatne zárobkovo činnými osobami alebo hľadajú platené zamestnanie. Našim cieľom je motivovať starších žiakov a pomôcť im uskutočniť pozitívne kroky v ich živote, prepojiť dospelých ľudí s jednotlivcami a agentúrami, ktoré môžu poslúžiť ako zdroj ich rozvoja, prostredníctvom pomoci pri založení podnikania, zamestnania, školenia a/alebo dobrovoľníckej činnosti, a podporovať budovanie sebaúcty a sebavedomia a pomôcť ľuďom, aby si dokázali pomôcť.

Taktiež najímame a školíme dospelých ľudí na prácu mentorov pre ľudí vo veku 50 a viac rokov. Úloha mentora ponúka ľudom príležitosť budovať svoje osobné a profesionálne schopnosti a príležitosť vrátiť späť to, čo sa naučili prostredníctvom pomoci iným ľudom. Je to spôsob ako zjednotiť ľudí tak, že sa obohacujú na základe týchto svojich skúseností. Pre dospelých klientov je to spôsob ako sa podeliť o životné a pracovné skúsenosti spôsobom, ktorý môže skutočne pomôcť ľudom, ktorí sa snažia dosiahnuť zmenu v smerovaní svojho života

TİREBOLU ADULT EDUCATION CENTRE bolo založené v roku 1969 neziskovou vládnou organizáciou, ktorej cieľom je zlepšiť zručnosti a rozvoj dospelých a seniorov prostredníctvom konferencií, seminárov a vzdelávacích kurzov v rozličných oblastiach ako je výučba jazyka a počítačových zručností, účtovníctvo, varenie, divadlo, dizajn, textil, maľovanie, predstavivosť, tkanie, ručné práce, atď. V danom regióne, ktorý disponuje turistickým potenciálom je úroveň znalosti cudzích jazykov nízka a mala by sa rozvíjať. Za pomoci rozličných kurzov sa táto inštitúcia snaží zabezpečiť adaptáciu ľudí pre moderný svet a spoločenský rozvoj v záujme turistického rezortu.

CEED (Špeciálne centrum diaľkovej výučby pre dospelých) bolo založené v roku 2000. Vyše 5 tis. Študentov sa zaregistrovalo do CEED v tomto školskom roku. So sídlom vo Valencii je CEED jediným oficiálnom centrom vzdelávania v danom regióne (Comunidad Valenciana), ktoré ponúka vzdelanie na diaľku. Študenti nad 18 rokov získajú buď vzdelanie zdarma alebo možnosť pokračovať v štúdiách. Naši cieľoví študenti budú pozostávať zo seniorov registrovaných v nasledujúcich programoch vzdelávania: Anglický jazyk (Európsky rámec úroveň A1, A2, B 1, B1+) a kurzy informačných technológií.

Projekt - Komplexný vzdelávací program a príprava znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie

V roku 2006 až 2008 PROACADEMY realizovalo projekt Komplexný vzdelávací program a príprava znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie na založenie živností zameraných na potreby regiónu v rámci priority Rozvoj aktívnej politiky trhu práce a sociálnej integrácie.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie zamestnateľnosti znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie zavedením komplexného programu vzdelávania a prípravy na založenie konkrétnych živností zameraných na potreby regiónu.

Špecifické ciele projektu boli :
– poznanie optimálnych potrieb živností v jednotlivých okresoch Bratislavského kraja
– realizácia teoretickej a praktickej prípravy dlhodobo nezamestnaných a uchádzačov o zamestnanie starších ako 50 rokov, na založenie živnosti na základe ich individuálnych možností a záujmu a v súlade s poznaním optimálnych potrieb živností v príslušnom regióne.

V rámci projektu bola realizovaná Analýza optimalizácie potrieb živností v Bratislavskom kraji.