Občianske združenie PROACADEMY je právnická osoba, ktorá pôsobí ako nezávislá, nepolitická organizácia ktorá svojimi aktivitami rozvíja demokraciu, ľudské práva a slobodu a prispieva k rozvoju občianskych aktivít.

Medzi jej hlavné ciele patrí:

Podporovať svojimi aktivitami šírenie spoločných európskych hodnôt, propagáciu Európskej únie a života v EÚ, vzájomnú spoluprácu medzi európskymi národmi, cezhraničnú spoluprácu, integráciu spoločných pravidiel a nadväzovanie kontaktov medzi ľuďmi v oblasti cestovania, práce, štúdia, kultúry, životného prostredia, zvykov, regionálneho rozvoja.

Podporovať rozvoj celoživotného vzdelávania a rozvoj neformálneho vzdelávania.

Podporovať regionálny rozvoj , rozvoj samosprávy , trvalo udržateľný rozvoj regiónov a zamestnanosť.

Podporovať rozvoj podnikania, rozvoj cestovného ruchu ,vytváranie štandardného podnikateľského prostredia.

Podporovať tvorbu a rozvoj kultúry, jej prezentácie a vzájomnú kultúrnu výmenu medzi národmi.

Podporovať ochranu a tvorbu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva.

Podporovať rozvoj informatizácie spoločnosti.

Tieto ciele združenie zabezpečuje a realizuje prostredníctvom vzdelávacích aktivít fyzických a právnických osôb najmä v oblastiach ekonómie, spoločenských,technických a humanitných vied v súlade s cieľmi združenia. Ďalej organizovaním a zabezpečovaním konferencíí, seminárov, kongresov, workshopov a besied ako i publikačnou a vydavateľskou činnosťou v oblastiach stanovených cieľov. Združenie pripravuje a realizuje projekty zamerané na plnenie cieľov svojej činnosti s podporou programu EU ERASMUS+.
PROACADEMY je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR.